DOMENA NA SPRZEDAŻ
tel. +48 512929846

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ VESTALIS ...

DEFINICJE

Vestalis - firma świadcząca usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze ... wpisana do rejestru CEIDG posługująca się numerem NIP 7141901890 której siedziba znajduje się w Lubartowie przy ul.
Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług pielęgnacyjno-opiekuńczych
Podopieczny - osoba fizyczna zamawiająca i korzystająca z usługi firmy Vestalis lub tylko z niej korzystająca
Klient - osoba zamawiająca usługę pielęgnacyjno-opiekuńczą
Plan opieki - oznacza ustalony zakres świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych
Umowa - zatwierdzony przez strony Plan Opieki na podstawie której Vestalis świadczy usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze
Cennik - wysokość opłat za czynności pielęgnacyjno-opiekuńcze ustalona przez Vestalis
Opiekun - osoba zatrudniona przez Vestalis realizująca usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze ubrana w zieloną koszulkę oraz/lub posługująca się identyfikatorem firmy Vestalis.

 1. Vestalis ... działa pod adresem docelowym www.vestalis.pl NIP 7141901890 REGON 061704512 prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób starszych w ich domach.
 2. Usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze świadczone są dla osób starszych w ich domach, w sytuacji kiedy zobowiązane osoby im najbliższe z powodu różnych zobowiązań finansowych, zawodowych, rodzinnych nie mogą się podjąć.
 3. Regulamin ustala ogólne zasady i warunki zawierania umów świadczenia usług.
 4. Zasady realizacji usługi są ustalane indywidualnie dla każdego klienta zgodnie z jego zapotrzebowaniem oraz zawartą umową.
 5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu etc. przez Vestalis w celu realizacji zlecenia.
 6. Usługa może być realizowana m.in. poprzez czynności takie jak:
  • toaleta klienta (kąpiel, golenie, czesanie, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych)
  • pomoc przy ubieraniu
  • przygotowanie posiłków zgodnie z zaleceniami lekarza/dietetyka bądź osobistymi preferencjami
  • karmienie podopiecznego
  • podawanie lekarstw według zaleceń lekarza
  • drobne prace porządkowe np: zmywanie naczyń, odkurzanie, pranie
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept, ZUS, Urząd Skarbowy)
  • dbanie o dobre samopoczucie podopiecznego: spacery, dotrzymywanie towarzystwa, wsparcie psychiczne otrzymane od opiekuna
 7. Vestalis świadczy usługi w zakresie:
  • opieki dziennej w godzinach od 6:00 do 22:00
  • opieki całodobowej
  • opieki nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00
Wizyta domowa
 1. Opiekun odwiedzający klienta będzie ubrany w zieloną koszulkę/tunikę/bluzę lub/oraz przyczepionym identyfikatorem ze zdjęciem opiekuna, jego imieniem, nazwą firmy (Vestalis)
Opieka nocna:
 1. Opieka nocna-czuwająca dla podopiecznych wymagających zwiększonej uwagi podczas godzin nocnych.
 2. Opieka nocna-siedząca dla podopiecznych wymagających pewnej uwagi, opiekun może być wzywany nie więcej niż 4 razy w ciągu nocy.
 3. Opieka nocna-śpiąca dla podopiecznych którzy nie chcą/nie mogą zostawać sami w domu, opiekun wzywany nie więcej niż 2 razy w ciągu nocy. Klient/podopieczny powinien zorganizować łóżko dla opiekuna.
Zamawianie usługi i zawarcie umowy
 1. Usługi świadczone są zgodnie z planem opieki i zawartą umową.
Plan opieki
 1. Pracownik firmy Vestalis przeprowadza wywiad telefoniczny z klientem w celu uzyskania wszystkich potrzebnych informacji pozwalających ustalić zakres zadań opiekuna, w szczególności:
  • przy jakich czynnościach oczekuje się pomocy opiekuna oraz w jakim zakresie.
 2. Vestalis i Klient mogą zawrzeć umowę w dowolny sposób, w tym także za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 3. Ustalony przez strony plan opieki po jego zaakceptowaniu przez strony staje się wiążącą umową.
 4. Plan opieki-umowa mogą być uaktualniane.
 5. Podopieczny/klient zobowiązują się do przekazywania oraz uaktualniania danych, istotnych w procesie ustalania indywidualnego planu opieki jak np: alergie, osobiste preferencje, diety, zmiany w stanie zdrowia fizycznego jak i psychicznego.
  Dokładne informacje na temat zmian pozwolą Vestalis na lepsze, efektywniejsze dopasowanie usług do oczekiwań, preferencji podopiecznego jak również strony przed rożnymi problemami związanymi z nie prawdziwymi bądź nie pełnymi informacjami o podopiecznym, a co za tym idzie nie odpowiednim ustaleniu zakresu zadań opiekuna.
 6. Jeśli jakieś zmiany dotyczące Indywidualnego Planu Opieki nie mogą być zrealizowane Vestalis będzie dążyć do znalezienia jak najlepszego rozwiązania i ustalenia z podopiecznym/klientem możliwych opcji, pozostając jednak stale do dyspozycji podopiecznego oraz realizując zakres zadań określony w indywidualnym planie opieki.
 7. Plan opieki dostarczany jest klientowi i/lub podopiecznemu.
 8. Wgląd do planu opieki podopiecznego ma wyłącznie podopieczny, rodzina podopiecznego, osoby upoważnione na piśmie przez podopiecznego.
 9. Vestalis dla każdego podopiecznego tworzy profil (w systemie komputerowym) na którym dostępny jest plan opieki.
 10. Umowa może także dotyczyć jednorazowej czynności pielęgnacyjno-opiekuńczej.
Podstawa ustalenia kosztu usługi
 1. Po ustaleniu planu opieki Klient otrzymuje informację o wysokości kosztu wykonania zlecenia. Cena jego wykonania jest wynikiem niezbędnego nakładu pracy opiekuna ustalonego na podstawie:
  • informacji o podopiecznym uzyskanych podczas wywiadu telefonicznego
  • zakresu zadań opiekunki
  • oszacowanego czasu spędzonego na realizacje tych zadań
  • częstotliwości wizyt opiekunki w domu podopiecznego
Rozliczenia
 1. Podopieczny/Klient podczas każdej wizyty opiekuna otrzymuje dokument z zakresem zadań wraz liczbą godzin pracy celem potwierdzenia zgodności z wcześniejszymi ustaleniami oraz informacjami zawartymi w indywidualnym planie opieki. Potwierdzony przez podopiecznego/klienta dokument będzie podstawą do wyliczeń pracy oraz wystawienia rachunku/faktury.
 2. Rozliczenie za usługi świadczone przez firmę Vestalis przyjmowane są na rachunek bankowy.
 3. Klient zobowiązuje się wpłacić należną kwotę w ciągu 14 dni od otrzymania faktury.
 4. Jeżeli kwota za świadczone usługi nie zostanie uregulowana, firma może: wstrzymać świadczenie usługi do czasu uregulowania należności lub/oraz dodać do kwoty faktury odsetki karne (ustawowe) za każdy dzień zwłoki w spłacie należności.
Termin
 1. Termin do wykonania usługi liczy się od momentu podpisania planu opieki - umowy lub ustalenia potrzeby wykonania usługi przy pomocy środków porozumiewania się na odległość i zawarcia umowy w taki sposób.
Reklamacja
 1. Jeżeli zakres bądź czas pracy opiekuna nie zgadza się z wcześniejszymi ustaleniami podopieczny/klient powinien niezwłocznie skontaktować się z biurem obsługi firmy.
 2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Vestalis, w tym zawarcia i wykonania Umowy należy składać w terminie do 7 dni od dnia wykonania umowy przez Usługodawcę pisemnie na adres firmy Vestalis
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko Klienta oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Dotyczy to między innymi daty oraz rodzaju wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 14 dni od momentu złożenia reklamacji.
Odpowiedzialność
 1. Za wykonaną usługę Vestalis ponosi odpowiedzialność ograniczoną do kosztu wykonanej usługi.
Rejestracja zadań oraz czasu pracy
 1. Praca opiekuna rozliczana jest w systemie godzinowym, bądź określonym indywidualnie z podopiecznym/klientem
 2. Opiekunowie zobowiązani są do pisemnego dokumentowania wszelkich czynności wykonywanych w domu podopiecznego w zgodności z Indywidualnym Planem Opieki. Opiekun dokumentuje pisemne wszelkie zmiany, odstępstw od Indywidualnego Planu Opieki np. gdy klient zwiększa zakres zadań opiekuna nie kontaktując się uprzednio z Vestalis. Opiekunowie są zobowiązani do poinformowania Vestalis o wszelkich zmianach.
 3. Podopieczny/Klient podczas każdej wizyty opiekuna otrzymuje dokument z zakresem zadań wraz liczbą godzin pracy dla potwierdzenia zgodności z wcześniejszymi ustaleniami oraz informacjami zawartymi w indywidualnym planie opieki. Dokument ten każdorazowo przedkładany jest klientowi/podopiecznemu celem potwierdzenia wykonania usług.
 4. Opiekun:
  • nie podnosi/przenosi ciężarów bez odpowiedniej asekuracji, sprzętu do tego przystosowanego, bądź nieodpowiedniej liczby osób do podniesienia, przeniesienia,
  • nie wykonuje żadnych ciężkich prac porządkowych jak np. pranie/trzepanie dywanów, mycie okien, lamp, żyrandoli, zastaw itp. ponieważ świadczymy usługi opiekuńcze a nie porządkowe,
  • nie wykonuje domowych napraw,
  • nie zajmuje się prowadzeniem finansów klienta, rozporządzaniem jego środków,
  • nie podaje leków które nie zostały przedstawione w Indywidualnym Planie Opieki
  • nie może świadczyć usług w domu klienta podczas jego nieobecności
  • nie może przyjmować żadnych pieniędzy, za świadczona usługę, bezpośrednio od klienta
  • nie może przyjmować od klienta żadnych prezentów, zapisów w testamencie, darowizn
  • nie może korzystać z telefonu klienta, chyba że jest to wyjątkowa sytuacja i chcą zadzwonić po pomoc medyczna lub gdy klient zezwoli na skorzystanie z jego telefonu-firma nie odpowiada wtedy za stan rachunku telefonicznego klienta
 5. Opiekun, który otrzymuje jakiekolwiek pieniądze od klienta/podopiecznego na wykupienie leków bądź produktów z listy zakupów, rejestruje ten fakt w planie opieki/karcie podopiecznego wraz podpisanym przez klienta/podopiecznego paragonem oraz potwierdzeniem kwoty ewentualnej reszty. Jeśli klient/podopieczny nie jest w stanie podpisać, opiekun wpisuje, dlaczego nie ma podpisu klienta/podopiecznego.
Wypowiedzenie umowy
 1. Klient, który odwołuje zlecenie jest obowiązany do zapłaty wynagrodzenia za pracę wykonaną oraz zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez Vestalis do tego momentu. Odwołanie realizacji usługi wymaga formy pisemnej.
 2. Klient/podopieczny może odwołać zlecenie w ciągu 24 godzin od złożenia zlecenia (telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia).
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zleceniodawcy będącemu konsumentem w przypadku: świadczenia usług rozpoczętego, za jego zgodą, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.
Poufność i Ochrona danych osobowych
 1. Firma Vestalis jest uprawniona do kontroli zabezpieczeń systemowych stosowanych przez firmę JRR Software Ltd z siedzibą w Leeds (Wielka Brytania).
 2. Dane klienta podlegają zabezpieczeniu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Dane wrażliwe przekazywane są przez Klienta tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi pielęgnacyjno-opiekuńczej.
 4. Vestalis zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym usługi pielęgniarsko-opiekuńczej. Realizowane jest to poprzez stosowne zabezpieczenie systemu informatycznego i zróżnicowany dostępu do niego, jak również zabezpieczenie poczty elektronicznej i jej archiwizacją w sposób zapewniający zachowanie poufności w postaci kopii na płytach CD oraz dysku przechowywanych w miejscu niedostępnym dla osób postronnych. Osoby postronne nie posiadają dostępu do danych klientów jak też bieżącej korespondencji, ponieważ komputery w biurze Vestalis zabezpieczone są hasłami, które podobnie jak hasła do poczty elektronicznej zmieniane są raz w miesiącu.
  Dodatkowo, opiekunowie jak i pracownicy etatowi, podpisują stosowne umowy o współpracy, poufności oraz zakazie konkurencji.
 5. Vestalis, któremu przekazywane są dane wrażliwe niezbędne do należytego wykonania usługi pielęgniarsko-opiekuńczej otrzymuje je wraz z pisemną zgodą podopiecznego/klienta.
 6. Vestalis posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający ochronę, poufność, dostępność i integralność informacji
 7. Vestalis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 8. Wszelkie spory wynikające z wykonanych przez Vestalis czynności będzie rozstrzygał sąd powszechny.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1/08/2014